Καλώς ήλθατε

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ασχολείται με την θεμελίωση των χημικών φαινομένων με βάση τις φυσικές θεωρίες και στόχο την ερμηνεία πειραματικών αποτελεσμάτων καθώς και την πρόβλεψη των ιδιοτήτων Μοριακών Συστημάτων, τόσο στον τομέα της βασικής έρευνας όσο και σε εφαρμοσμένους τομείς ευρείας κλίμακας, όπως η χημική σύνθεση, η νανοτεχνολογία, οι βιοχημικές διεργασίες, οι βιομηχανικές και οι περιβαλλοντικές εφαρμογές.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έχουν προκηρυχθεί από το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη­νών δέκα (10) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ” (ΦΕΚ: 3037, τ. Β΄ 27-7-2018), χωρίς δίδακτρα.

Μετά από σπουδές τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις υποψηφιότητας μέχρι την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας secr[at]chem.uoa[dot]gr .

Αιπαιτούνται:

 1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη Γραμματεία του Τμήματος και την ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών, ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του 2022
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 8. Δύο συστατικές επιστολές (βλ. οδηγίες αποστολής στο έντυπο της αιτήσεως)
 9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής τουλάχιστον επιπέδου Β2
 10. Πιστοποιητικό γνώσεως της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς οι οποίοι δεν έχουν ελληνικό πτυχίο σπουδών
 11. Βεβαίωση αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με το αρ. 34, παρ. 7  του Ν. 4485/17 για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής,

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

     
Περισσότερα ...

        Τομείς Ερευνητικής Δραστηριότητας

 • Μοριακή Δομή-Φασματοσκοπία, μελέτη επιφανειών σε χαμηλές θερμοκρασίες.
 • Υποατομική Δομή, Προέλευση χημικών στοιχείων - Πυρηνική Χημεία και εφαρμογές.
 • Θερμοδυναμικές ιδιότητες - Διηλεκτρικές μετρήσεις.
 • Κβαντική Χημεία - Υπολογιστική Χημεία.
 • Στατιστική Μηχανική - Θερμοδυναμική και Μοριακές Προσομοιώσεις. Ανάπτυξη κώδικα και εφαρμογών.