Καλώς ήλθατε

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ασχολείται με την θεμελίωση των χημικών φαινομένων με βάση τις φυσικές θεωρίες και στόχο την ερμηνεία πειραματικών αποτελεσμάτων καθώς και την πρόβλεψη των ιδιοτήτων Μοριακών Συστημάτων, τόσο στον τομέα της βασικής έρευνας όσο και σε εφαρμοσμένους τομείς ευρείας κλίμακας, όπως η χημική σύνθεση, οι βιοχημικές διεργασίες, οι βιομηχανικές και οι περιβαλλοντικές εφαρμογές.

Έχουν προκηρυχθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθη­νών  δέκα (10) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ” (ΦΕΚ: 3037, τ. Β΄ 27-7-2018), χωρίς δίδακτρα.

Μετά από σπουδές (τεσσάρων) 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις υποψηφιότητας μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 (ηλεκτρονικά) στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας secr[at]chem.uoa[dot]gr (Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια).

Αιπαιτούνται:

 1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη Γραμματεία του Τμήματος και την ιστοσελίδα του Τμήματος
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών, ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του 2020
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 8. Δύο συστατικές επιστολές
 9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής τουλάχιστον επιπέδου Β2\
 10. Πιστοποιητικό γνώσεως της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς οι οποίοι δεν έχουν ελληνικό πτυχίο σπουδών
 11. Βεβαίωση αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με το αρ. 34, παρ. 7  του Ν. 4485/17 για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής,

 

 

     
Περισσότερα ...

        Τομείς Ερευνητικής Δραστηριότητας

 • Μοριακή Δομή-Φασματοσκοπία, μελέτη επιφανειών σε χαμηλές θερμοκρασίες.
 • Υποατομική Δομή, Προέλευση χημικών στοιχείων - Πυρηνική Χημεία και εφαρμογές.
 • Θερμοδυναμικές ιδιότητες - Διηλεκτρικές μετρήσεις.
 • Κβαντική Χημεία - Υπολογιστική Χημεία.
 • Στατιστική Μηχανική - Θερμοδυναμική και Μοριακές Προσομοιώσεις. Ανάπτυξη κώδικα και εφαρμογών.